Pomiot kurzy

CENNYM NAWOZEM, ALE PO PRZEKOMPOSTOWANIU

Rolnicy chcąc osiągnąć wysokie plony uprawianych roślin ponoszą ogromne koszty na zakup nawozów mineralnych. Cechują się one tym, że są łatwo rozpuszczalne i szybko dostępne dla roślin. Niestety wiąże się to z ich szybkim wypłukiwaniem w głąb gleby (zwłaszcza, gdy nie ma okrywy roślinnej), gdzie dostają się do wód podziemnych i je zanieczyszczają. W konsekwencji, mimo że rolnik wysiał dużo nawozów, to i tak rośliny nie zdołają pobrać ich w całości (straty mogą sięgać 50, a nawet 70%!). Kolejną ich wadą jest to, że zamiast zwiększania poziomu próchnicy w glebie (której w polskich glebach i tak jest mało) to powodują jej mineralizację, czyli degradację gleby. Taka gleba nie magazynuje wody opadowej, ma niskie pH, jest ciężka w uprawie, a w konsekwencji bardzo kosztowna. Jest również uboga w życie mikrobiologiczne.

Przez tak zbitą glebę, rośliny mają ograniczoną możliwość rozwoju

Dużo lepszym rozwiązaniem jest stosowanie nawozów naturalnych
– gnojowicy, gnojówki, obornika lub pomiotu kurzego. Ten ostatni charakteryzuje się wysoką zawartością składników pokarmowych (w porównaniu do pozostałych zawiera najwięcej azotu), które w większości są dostępne w pierwszym roku po zastosowaniu. Jednak w wielu fermach przemysłowych, gdzie jest prowadzony bardzo intensywny chów drobiu, stosuje się duże ilości antybiotyków, lekarstw i chemicznych środków czystości. Ich pozostałości przedostają się do pomiotu. To powoduje, że taki pomiot ma silny nieprzyjemny zapach oraz jest miejscem, gdzie mogą się rozwijać drobnoustroje chorobotwórcze, np. salmonella. Azot w większości występuje w postaci kwasu moczowego, który szybko rozkłada się do amoniaku, co powoduje duże straty tego składnika podczas chowu i przechowywania. Gdy wywiezie się taki nawóz na pole, to zmienia środowisko w glebie na beztlenowe, co zwiększa presję na rośliny ze strony chwastów, szkodników i chorób.

Wycieki z tak składowanego obornika stanowią zagrożenie dla środowiska

NIEPRZEKOMPOSTOWANE OBORNIKI DOPROWADZAJĄ DO NADMIERNEGO ZACHWASZCZENIA GLEBY

Podczas badania porównującego dwa kurzaki przechowywane przez 3-4 miesiące na pryzmie – jeden z wykorzystaniem technologii PLOCHER, a drugi bez (kontrola). Ten pierwszy zmniejszył swoją objętość, wzrosła zawartość suchej masy oraz makro i mikroelementów (tab. 2 i 3).

Jego zapach był dużo mniej uciążliwy niż pomiotu kontrolnego. Nawożąc swoje pole takim kompostem, nie tylko oszczędzamy na transporcie, ale również zmieniamy środowisko w glebie na tlenowe. W takich warunkach chętnie rozwijają się bakterie tlenowe, a beztlenowe – odpowiedzialne za choroby roślin  – obumierają.

Mniejsza objętość kompostu, to mniejsze koszty jego transportu

TLENOWY ROZKŁAD ZAMIAST GNICIA

Aby zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom należy taki nawóz przekompostować. Proces ten można zapoczątkować już w kurniku/oborze poprzez stworzenie warunków tlenowych w ściółce. W ten sposób dochodzi do znacznej redukcji emisji szkodliwych gazów. Następnie, proces ten powoduje zmniejszenie objętości nawozu, co skutkuje większą koncentracją składników, a w konsekwencji zmniejszeniem kosztów transportu pomiotu na pole. Podczas kompostowania powstaje niezwykle cenna substancja organiczna, w skład której wchodzą m. in. kwasy humusowe.

Nie ulegają one wypłukiwaniu, lecz wchodzą w skład próchnicy glebowej. To powoduje wolniejsze i bardziej równomierne uwalnianie się składników pokarmowych do gleby, przez co rośliny mają więcej czasu, aby z nich skorzystać. Ograniczając ulatnianie się gazów (np. amoniaku o nawet 80%!) podczas chowu i przechowywania zmniejszamy negatywne oddziaływanie na środowisko. Wprowadzając przekompostowany nawóz do gleby powodujemy wzrost życia biologicznego, odbudowę próchnicy i poprawę jakości gleby.

PLOCHER KOMPOST = UTRZYMANIE NATURALNEGO PH GLEBY

KOMPOSTOWANIE TO ZYSK I ZDROWIE!

PLOCHER tlenowe kompostowanie (już od pierwszego dnia w hodowli) posiada ogromny wpływ na redukcję emisji szkodliwych gazów, czasu tlenowego rozkładu, przy jednoczesnym wzroście wartości nawozowej.

Stężenie zanieczyszczeń oraz wielkość ich emisji w badanych kurnikach

Jak wynika z powyższej tabeli, PLOCHER tlenowy rozkład zastosowany w hodowli, od pierwszego dnia chowu, powoduje redukcję:

– pyłu o ponad 17% ! – amoniaku o ponad 82% !

Badanie szkodliwości gazów na wyjściu z wentylacji.
Hala hodowlana kontrolna z PLOCHER
Badanie z udziałem akredytowanego labolatorium

ROLNIK PLOCHERA NIE KUPUJE NAWOZÓW MINERALNYCH,  TYLKO KOMPOSTUJE SWOJE OBORNIKI!

Tabela 2 – Wartości nawozowe (NPK) pomiotu kurzego kompostowanego 4 miesiące
*mocznik 46% N, superfosfat wzbogacony 40% P2O5, sól potasowa 60% K2O
Tabela 3 – Wartości nawozowe (mikroelementy) pomiotu kurzego kompostowanego 4 miesiące
*ADOB Cu/Fe/Mn/Zn IDHA 10/9/9/10%

Wartość nawozowa PLOCHER Kompostu z 1T = 938,86,- zł

PRZERZUCANY,
NIE ZNACZY LEPSZY

W pewnym gospodarstwie rolnym znajdującym się na Litwie jest prowadzony chów bydła mięsnego. Właściciele borykali się z wieloma problemami, m. in. z biegunką u cieląt. Od kiedy był stosowany produkt Plocher kompost & obornik bezpośrednio na ściółkę w oborze i na wybiegu, biegunki ustąpiły. Ponadto można było dostrzec znaczny spadek populacji much, wyraźnie dobry klimat, a sierść przebywającego tam bydła była o wiele czystsza.

NATURA PRACUJE DLA ROLNIKA BEZPŁATNIE

Wraz z nastaniem wiosny rolnik wywiózł z budynków nagromadzony przez zimę obornik na dwie pryzmy. Jedna z nich była 4-krotnie przerzucany za pomocą aeratora. Druga nie była mieszana.

PLOCHER pryzma 4 x przerzucana
 • koszty paliwa
 • czasochłonność
 • straty nawozowe
 • wydłużony czas rozkładu
PLOCHER pryzma bez przerzucania
 • Wyższe wartości nawozowe we własnym kompoście bez dużych nakładów
 • natura pracuje dla rolnika

PLOCHER = MNIEJ PRACY,WIĘCEJ KORZYŚCI

Po 2 miesiącach z obu pryzm zostały pobrane próbki do analizy (tab. 4). Według otrzymanych wyników pryzma „mieszana” miała wyższą zawartość suchej masy. Jest to związane z przesuszeniem materiału podczas mechanicznego napowietrzania. Co ciekawe, obornik pozostawiony naturalnemu kompostowaniu zawierał mniej materii organicznej, ale zwiększyła się zawartość kwasów huminowych i fulwowych, a także makroskładników (NPK). Oznacza to, że związki nieswoiste, składające się na materię organiczną (tj. białka, tłuszcze, ligniny, woski) częściowo uległy procesowi humifikacji i powstał z nich humus (wyżej wymienione kwasy), natomiast pozostała część została rozłożona do związków nieorganicznych, dostępnych dla roślin uprawnych. Kwasy huminowe i fulwowe są odpowiedzialne za tworzenie próchnicy glebowej, posiadającej bardzo wiele zalet i korzyści, a której jest coraz mniej w naszych glebach.

Ważna zaleta PLOCHER kompostowania:

Po wprowadzeniu plocher produktu do tlenowego kompostowania pozostawiamy pryzmę w czasie rozkładu bez dodatkowego mechanicznego dotleniania. Biologii tej nie przeszkadzamy i wówczas efekty kompostowania są lepsze i szybsze!

Tabela – Porównanie parametrów badanych oborników po dokompostowaniu na pryzmach

ROLNIK PLOCHERA SAM PRODUKUJE WŁASNE NAWOZY NATURALNE

ZALETY:

 • Kompostowanie już w oborze
 • Redukcja beztlenowców
 • Rzadsze usuwanie obornika
 • Oszczędność czasu
 • Zdrowy klimat
 • Redukcja populacji much
 • Znacznie szybszy rozkład obornika
 • Wyższa wartość nawozowa
 • Rezygnacja ze stosowania drogich nawozów i wapnowania
 • Zdrowa gleba – odbudowa życia biologicznego